Göteborg Energi Miljöfonds pris

Göteborg Energi Miljöfond delar ut ett pris på 25 000 kronor

Syftet med Göteborg Energi Miljöfond är att bidra till nytänkande och hållbar utveckling inom energiområdet med fokus på el, samt att förmedla denna kunskap.

Kriterier (uppdaterade 161117)

Detta pris går till det lag som inkommit med ett bidrag som har störst potential att stimulera till omställning till mer solenergi i samhället. Med stimulans avses ett brett spektrum av möjliga lösningar kopplade till såväl kundnytta och affärsnytta som de tre dimensionerna av hållbarhet. Lyckas bidraget också ta höjd för utmaningen storskaligt-småskaligt värderas detta till bidragets fördel.

Utbetalning kan ske till följande ändamål:

  • Bidrag till projekt som ska genomföras.
  • Stipendier som täcker extrakostnader (exempelvis för resor) vid uppsats och examensarbeten som ska genomföras.
  • Stöd till den som på ett förtjänstfullt sätt informerar allmänheten om ämnen som ligger i linje med fondens syfte. För detta ändamål kan utomstående nominera.

Riktlinjer

  • Medel från fonden kan sökas inom följande kategorier; kunskap, information och teknikutveckling.
  • Projekt som inte omfattas av sekretess, detta med anledning av att Göteborg Energi vill förmedla den kunskap som uppnås inom de projekt som fonden premierar, till kunder och andra intressenter.
  • Bidrag ges inte till projekt som genomförs för att uppfylla lagkrav.
  • Stipendium ges inte till personer eller organisationer som är knutna till Göteborg Energi. Normal kund- eller leverantörsrelation utgör dock inget hinder.
  • Ansökan ska innehålla projektspecifikation, beskrivning av projektet, syfte, mål, tidplan samt kostnadskalkyl.
  • Det förutsätts att stipendiat inom sitt projekt följer lagen, har god etik & moral, samt agerar miljömässigt korrekt.
  • De som mottagit medel ur fonden anmodas att lämna in en uppföljningsrapport efter det att projektet är klart. Syftet med detta är att dokumentera den kunskap som har förvärvats under projektet.

 

gbe_4-fgny

Annonser