Bedömningskriterier och instruktioner för pitchen

Allmänna bedömningskriterier för bidrag i SOLution Göteborg

Tiden för SOLution och er pitch är kort. Det kan vara svårt att svara på alla kriterier och frågor. Försök! Prioritera! Lyft fram er idés styrkor. Och kanske även utvecklingsbehov.

Klimatnytta
Vilken potentiell positiv klimatpåverkan har förslaget?
– Direkt klimatnytta som entreprenören kan leverera?
– Indirekt klimatnytta genom framgångsrik implementering av förslaget i samhället (genom att t ex sprida best practise, delande av patent, etc.)?
– Hur bedömer ni klimatnyttan fram till 2025? Potentialen kan bedömas på lokal eller global nivå, eller både och.

Nytta för användarna
Vilka behov tillfredställer idén för användarna (som kan vara privatpersoner, företag, offentlig sektor, etc.) i deras dagliga liv eller verksamhet?

Affärspotential
Vilken affärspotential har idén och hur kan den tänkas adressera olika kommersiella intressenter?

Hållbarhetsnytta
Vilken nytta bidrar idén med för hållbar utveckling i stort (ekologiskt, ekonomiskt, socialt)?

Storskaligt – småskaligt
Hur väl lämpar sig idén i liten respektive stor skala? Hur skalbar är den? Knyter den ihop liten och stor skala?

Kreativitet och nytänkande
Hur kreativ eller nytänkande är idén?

Pitch
Hur inspirerande och tydligt presenteras idén av laget?

Instruktioner för pitchen

Pitchen görs på muntligt på svenska eller engelska. Varje lag har 3 minuter för presentation, vilket följs av 3 minuter för frågor från juryn. Pitchen ska stödjas av en bildpresentation i digitalt format. Till presentationen ska också bifogas en skriftlig presentation av idén på 1 – 2 A4-sidor. Det är också tillåtet att stödja presentation med en modell eller annat fysiskt föremål. Detta material skickas in till solution@goteborgenergi.se, senast vid deadline 10.45, 22/11.

Utöver bedömningskriterierna vill vi gärna att pitchen besvarar följande frågor:
– Vilket stöd behövs under kommande 12 månader för att idén ska bli framgångsrik?
– Vilka marknader ser ni som möjliga för er lösning (Sverige, EU och världen)?
– Vilket samhällsbehov är er idé ett svar på?

Annonser